မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

Sparks Effect Action Video Designer For After Effect
After Effect နဲ႔ ဗီြဒီယို ဒီဇိုင္ ေတြး တည္ျဖတ္ေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြးအတြက္ နိုင္ငံျခား အန္ရွင္
ကားေတြးမွာ နာမည္ၾကီးစြာ မီးၾကည္တန္ခို္းအန္ရွင္ေတြး ျပဳလုပ္တဲ့ ေနရာမွာ
Particular Effects န႔ဲ မသံုးပဲ Sparks Effects ကို အသံုးျပဳဒါအမ်ားဆံုးေတြရပါတယ္..
အခု Sparks ကို မီးၾကည္တန္ခိုး အန္ရွင္ေတြး အသံုးျပဳဖို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္...
File Size 1.8MB ပဲရွိပါတယ္...အသံုးျပဳျခင္ရင္ ေအာက္မွာ ေဒါင္းယူသြားပါ...
After Effect and video design are friends thought I vomit in foreign
But think well-known firm, Anna thought that the power of fireParticular Effects Sparks Effects without using the most ..Sparks fire power firm Anna thought process here ...File Size 1.8MB issue carried download below ... if you want to use ...
https://myte.pcloud.com/publink/show?code=XZHYUxZ23j4kNIlPYuGl2L9VpMWDQ7EfrEV

အဆင္ေျပပါေစ....
<<<<< ဘားမစ္ နည္းပညာ >>>>>http://www.linyangchi.org/


0 Response to " Sparks Effect Action Video Designer For After Effect "