မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

Heat Distortion + Cracked Key Full For Adobe After Effect
Adobe After Effect ကို အသံုးျပဳေနတဲ့ ဗီြဒီယို ဒီဇိုင္နာ သူငယ္ခ်င္းေတြးအတြက္
Effect အမ်ိဳးအစားတစ္ခုျဖင့္တဲ့ Heat Distortion ကို တင္ေပးလုိက္ပါတယ္...
Adobe After Effect မွာ မရွိမျဖင့္ အသံုးဝင္တဲ့ Effect အမ်ိဳးအစား
တစ္ခုပါ...မီးခိုး၊ မီး စသည္ျဖင့္္ ေလာင္စာ
အတ္ရွင္ ေတြးကို ရိုက္ကူးတည္ျဖင့္တဲ့ ေနရာမွာ လွပလာေအာင္
တည္ထြန္ မူမ်ားႏွင့္ ဗီြဒီယို အတ္ရွင္ ေသသတ္လွပလာေအာင္ ဆြဲယူ အသံုးျပဳရတဲ့
Effect အမ်ိဳးအစားတစ္ခုပါ...Full အျဖင့္ အသံုးျပဳလိုရေအာင္ Cracked key ပါထည့္
ထားေပးပါတယ္....Cracked Key ထည့္သြင္းနညး္ကို ရွင္းျပေပးထားပါတယ္..
Effect ထည္းက Video Copilot အဖြဲဝင္တစ္ခုပဲျဖင့္ပါတယ္...
File Size ကေတာ့ 3.7MB ပဲရွိပါတယ္....After Effect ကို အသံုးျပဳတည္ထြန္
ေနတယ္...ဆို ေအာက္မွာ ေဒါင္းယူသြားပါ....
https://myte.pcloud.com/publink/show?code=XZHYUxZ23j4kNIlPYuGl2L9VpMWDQ7EfrEV

အဆင္ေျပပါေစ....
<<<<< ဘားမစ္ နည္းပညာ >>>>>http://www.linyangchi.org/


0 Response to " Heat Distortion + Cracked Key Full For Adobe After Effect "