မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

ေမွာ္အစြမ္း တန္ခိုးျပဳလုပ္နည္း စာအုပ္ (Adobe After Effects ေလ့က်င့္ခန္း)

ေလ့က်င့္ခန္း(၁)
ေမွာ္အစြမ္းျပဳလုပ္နည္းအဆင္ ့(၁). Adobe After Effectsကို ဖြင့္ပါ.။ Menu Bar မွ Composition ကိုေထာက္ New Composition
ကိုေထာက္ပါ…။ (Keyboard မွ Ctrl+N ကိုႏွိပ္ေပးလည္းရပါသည္)ေအာက္ကပံုကိုၾ ၾကည့္ပါ…..။


Composition Setting ကိုေအာက္ကပံုအတိုင္းထားပါ…။
ဒီေနရာမွာ ေတာ့စိတ္ၾကိဳက္ျပဳျပင္ေလးလိုရပါတယ္...။
ဒီသင္ခန္းစားမွာေတာ့ ေအာက္ကပံုအတုိင္းထားေပးပါ...။


အဆင့္ (၂). Menu Bar မွ Layer ကိုေထာက္ New မွ Solid ကိုေထာက္ပါ…။ (Keyboard မွ Ctrl+Y ကို ႏွိပ္ေပးလည္းရပါသည္...။)ေအာက္ကပံုကို ၾကည့္ပါ....Solid Setting ကို မိမိစိတ္ၾကိဳက္ျပင္လိုရပါတယ္...။ဒီသင္ခန္းစာမွာေတာ့
ေအာက္ကပံုအတိုင္းပဲျပင္ထားေပးပါ...။


အဆင့္(၃). Menu Bar မွ Effects မွ Noise & Grain မွ Fractal Noise Effects ကိုေရြးေထာက္ပါ...။
ေအာက္ကပံုကိုၾကည့္ပါ...

(1). Dynamic Progress ကိုေရြးေပးပါ.…။
 (2). Invert မွအမွတ္ေပးပါ.…။ 
(3). < 143 > ထိ ေရးေပးပါ....။
 (4). < -17 >ကို ေရးေပးပါ.…။
ေအာက္ကပံုကို ၾကည့္ပါ…..။

ေနာက္ထက္ Evolution ကို ျပဳျပင္ေပးကမွ ျဖင့္ပါသည္…။
(1). Current Time Indicator အတန္ကို အစမွာ ထားပါ…..။ေအာက္ကပံုအတိုင္း
(2). Evolution ကို ေအာက္ကပံုမ ျပထားတဲ့ Kee Frame သက္မွတ္ေပးပါ…။ (လွဳပ္ရွား မူ အခ်ိန္သက္မွတ္ေပးရျခင္းျဖင့္ပါသည္…။)
(3). ေအာက္ကပံုအတိုင္း (0x+0.0') အတိုင္းထားေပးလိုက္ပါ.၊၊ လွဳပ္ရွားမူကို (0) က စ ျခင္းျဖင့္ပါ သည္။
ေအာက္ကပံုကို ၾကည့္ပါ...။
(1). Current Time Indicator အတန္ကိုအဆံုးမွာ ေရြးထားပါ...။ေအာက္ကပံုအတိုင္း…။
(2). Evolution ဒီအတိုင္းပဲထားပါ….။  လွဳပ္ရွားမူကိုေတာ့ ( 9x+00’ ) ေရးေပးလိုက္ပါ…။
ေအာက္ကပံုအတုိင္း (9) ပဲေျပာင္းေပးကမွာ ျဖင့္ပါသည္....။ Kee Frame သက္မွတ္တာ ျဖင့္ျပီး
လွဳပ္ရွားမူကို အခ်ိန္အတိုင္းတာ ထားျခင္းျဖင့္ပါသည္...။

 

 

အဆင့္(၄). Menu Bar မွ Effects ကို Stylize မွ CC Glass ကိုေရြးေထာက္ပါ…။ ေအာက္ကပံုကိုုၾကည့္ပါ…။
CC Glass Effects ကုိလည္း ျပဳျပင္ေပးကမည္ျဖင့္ပါသည္…။ေအာက္ကပံုအတုိင္း…။
(1). မွာ Surface ရဲ႕ျပထားတဲ့ေနရာကို ေထာက္ပါ….။
(2). မွာ None ကိုေရြးေပးပါ….။
(3). Desplacement မွ ( -100 ) ေရးေပးပါ…။ ေအာက္ကပံုကိုၾကည့္ပါ….။အဆင့္(5). Menu Bar မွ Effects မွ Perspective ကိုေထာက္ CC Sphere ကိုေရြးေထာက္ပါ…။ ေအာက္
ကပံုကိုၾကည့္ပါ…။

CC Sphere Effects ကိုလည္းျပဳ ျပင္ေပးကမည္ ျဖင့္ပါသည္…။
(1). 332.0 ကို ေရးေပးပါ…။
(2). Shading ကို ပံုမွာ ျပထားတဲ့ေထာက္ပါ….။
(3). မွာ ( 100 ) ေရးေပးပါ...။
ေအာက္ကပံုကိုၾကည့္ပါ...။ အဆင့္(6). Menu Bar မွ Effect မွ Stylize မွ Glow ကို ေရြးေထာက္ပါ….။
ေအာက္ကပံုကို ၾကည့္ပါ.…။


Glow Effects ကိုလည္း ျပဳျပင္ေပးရမည္ျဖင့္ပါသည္….။
(1). ေနရာ ျပထားတဲ့ ေနရာကိုေထာက္ပါ...။ ကာလာေဘာက္က်လာမွာ ျဖင့္ပါမည္...။
(2). ဒီမွာ မိမိစိတ္ၾကိဳက္ကာလာ ကို ေရြးေပးလိုရပါသည္...။ ဒီသင္ခန္းစာမွာေတာ့ ေအာက္ကပံု
အတုိင္း ပဲကာလာေရးထားေပးပါ...။
ေအာက္ကပံုမွာ ျပထားတဲ့ေနရာမွာ ( E5F901 ) ကို ေရးေပးပါ….။ 
ေအာက္ကပံုကိုၾကည့္ပါ....။အဆင့္(7). Menu Bar မွ Effect မွ Blur & Sharpen မွ CC Radial Fast Blur ကိုေရြးေပးပါ….။
ေအာက္ကပံုကိုၾကည့္ပါ...။

CC Radial Fast Blur Effect ကိုလည္းျပဳျပင္ေပးကမည္ျဖင့္ပါသည္….။ေအာက္ကပံုကိုၾကည့္ပါ..။
(1). Brightest  ကိုေရြးေပးပါ…။
(2). မွ (61) ကိုေရးေပးပါ…မိမိစိတ္ၾကိဳက္ ေရးလိုရပါသည္...။
ဒီသင္ခန္းစာမွာေတာ့ ေအာက္ကပံုအတိုင္းေရးေပးပါ...

ဟုတ္ကဲ့ ခင္ဗ်ာ ဒီေလာက္ဆို ေမွာ္အစြမ္းတန္ခိုးျပဳလုပ္နည္း သင္ခန္း
စာေလးကို ဒီမွာတင္ ျပီးဆံုးသြားပါျပီး...။
လူၾကီးမင္းမ်ားအားလံုး အဆင္ေျပစြာ ေလ့လာနိုင္ပါေစ....။
နာလည္မူ လြဲသြားတဲ့ ေနရာေလးေတြးရွိခဲ့ရင္ ေအာက္မွာ မန္းသြားခဲ့ပါ...။

စာအုပ္အျဖင့္ PDF ကို ေဒါင္းယူျခင္ပါက ေအာက္မွာ ေဒါင္းယူသြားပါ....။

https://myte.pcloud.com/publink/show?code=XZHYUxZ23j4kNIlPYuGl2L9VpMWDQ7EfrEVအဆင္ေျပပါေစ....

<<<<< ဘားမစ္ နည္းပညာ {Video Designer Cit} >>>>>

VDC


Online ပညာဒါန


0 Response to " ေမွာ္အစြမ္း တန္ခိုးျပဳလုပ္နည္း စာအုပ္ (Adobe After Effects ေလ့က်င့္ခန္း) "