မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

Samsung Galaxy SM-A710K-6.0.1 Root 2016 ...လုပ္နည္း...Samsung Galaxy SM-A710K-6.0.1 ကို ဝယ္လာတဲ့ သူငယ္ခ်င္း ေတြးအတြက္ Root ေဖာက္ရန္
တင္ေပးလိုက္ပါတယ္... CF-Auto-Root / Odin3_v3.11.2 ျဖစ္ Development ေတြးကိုယ္
တိုင္းေရးဆြဲထားတာေၾကာင့္ စိတ္ခ်စြာ Root ေဖာက္သြင္း နိုင္ပါတယ္...မည္သည့္ error
မွ မရွိပါ... CF-Auto-Root / Odin3_v3.11.2 တို႔ ကို ဒီျခားေသာ Audroid Drives
ေတြးကို ေတာ့ Root ေဖာက္ဖို မျပဳလုပ္ သင့္ပါ...
Odin နဲ႔ Root ေဖာက္သြင္းနည္းကို ရွင္းျပထားျပီးတာေၾကာင့္ ဒီမွာ ေတာ့မရွင္းျပ
ေတာ့ပါဘူး .အသံုးျပဳျခင္ရင္ယူသြားပါ....

https://docs.google.com/uc?id=0B1DT8S8HwwDobFNtYjF4dGYzcUk&export=download

အဆင္ေျပပါေစ....
<<<<< ဘားမစ္ [BMxs] >>>>>

0 Response to " Samsung Galaxy SM-A710K-6.0.1 Root 2016 ...လုပ္နည္း... "