မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

ေလယာဥ္ပ်ံ စစ္ဂိမ္း Warplane_cockpit_simulator APK...2016
စစ္ေလယာဥ္ပ်ံ ဂိမ္းကိုမွ ကစားျခင္ေနတဲ့ ဂိမ္းခ်စ္သူေတြးအတြက္ ေလယာဥ္ပ်ံ
စစ္ဂိမ္း အသစ္ထြက္လာလိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္....
ရန္သူေတြးကို တိုက္ခိုက္တဲ့ေနရာမွာ နည္းလမ္းမ်ားစြာကို
အသံုးျပဳရတဲ့ ဂိမ္းေလးပါ...
ကစားျခင္ရင္ ေအာက္မွာ ေဒါင္းသြားပါ...

DOWNLOAD HERE 


အဆင္ေျပပါေစ...
ဘားမစ္(နည္းပညာ)
www.linyangchi.org