မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

မိေခ်ာင္း မင္းသား...Furious_crocodile_simulator APK...2016
မိေခ်ာင္း ဂိမ္းကိုမွ ကစားျခင္ေနၾကတဲ့ ဂိမ္းခ်စ္သူေတြးအတြက္ 9.10.2016
မွထြက္ရွိလာတဲ့ new games apk ေလးပါ..ကစားရတယ္ လြယ္ကူျပီး
စိတ္ဝင္စားဖြယ္ အခန္းမ်ားႏွင့္ စိတ္လွ်တ္ရွားဖြယ္
အခန္းမ်ားစြာပါဝင္ထားပါတယ္...ဂိမ္းထားမွာ သင့္ကမိေခ်ာင္းေနရာ
ကေန သတိၲဝါမ်ားကို အားငယ္သူေတြးအားလိုက္စားရတဲ့ ဂိမ္းေလးပဲျဖစ္ပါတယ္..
ကားစားျခင္ရင္ ေအာက္မွာ ေဒါင္းသြားပါ.....
DOWNLOAD HERE အဆင္ေျပပါေစ...
ဘားမစ္(နည္းပညာ)
www.linyangchi.org