မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

Racing Simulation Cars Apk 23.8.2016 ကား ေလ့က်င့္ျခင္း
မဂၤလာပါ....
Racing GTS ကိုအသစ္ေတြလိုတင္ေပးလုိက္ပါတယ္ 23.8.2016 မွထြက္ရွိလာခဲ့တဲ့ ကားေလးက်င့္ ျခင္းဂိမ္းေလးကို လိုျခင္တဲ့သူေတြးအတြက္ ကားေမာင္ေလ့က်င့္သန္းတန္းတက္စရာမလိုပဲရွိ သင့္ဖုန္းထည္းမွာ ဒီဂိမ္းေလးကို ထည့္ထားျပီး ေနစဥ္ေလ့က်င့္ျခင္းျဖစ္ သင့္ကားေမာင္း ကြ်မ္းက်င္လာပါမည္..
သင္သည္ ကားစည္းျမင္းစည္းကမ္းမ်ားကို ရရွိမည္အျပင္ သင့္ ျပိဳင္ဘက္ကားေတြး ရဲရန္ကို ဂီယာအတိုးေလ်ာ့မ်ားစြားအသံုးျပဳျပီး ေက်ာ္ျဖတ္နုိင္ တဲ့ ကား ျပိဳင္ပြဲေတြးပါဝင္ျပိဳင္လိုရပါေသးတယ္ သင့္ရဲေနစဥ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြး ေလ့က်င့္ခန္းေတြးကို မွတ္တန္းတင္ထားတဲ့ ဂိမ္းေလးပဲျဖစ္ပါတယ္..23.4MB ပဲရွိပါတယ္ လိုအပ္လို ကစားျခင္ရင္ေအာက္မွာေဒါင္းသြားပါ...

http://adfoc.us/37283060438636
အဆင္ေျပပါေစ...
လင္းေရာင္ျခည္ IT ၿမိဳ႕ေတာ္
Online နည္းပညာဒါန

0 Response to " Racing Simulation Cars Apk 23.8.2016 ကား ေလ့က်င့္ျခင္း "