မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

Adobe Pagemaker 7.0 and Book Full VersionAdobe pagemaker 7.0 Full Version ကိုတင္ေပးလိုက္
ပါတယ္။ဖိတ္စာကဒ္၊လိပ္စာကဒ္နဲ႔ ဖိတ္စာအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ လူသံုးမ်ားတဲ့ေဆာ့ဝဲတခုပါ။

 

အင္စေတာလုပ္နည္း
 =============
(1) ရလာတဲ့ Adobe pagemader .7 ကို  ႏွစ္ခ်က္ေထာက္ဖြင့္ပါ....
                        (၂) Setup.exe ကိုအင္စေတာလုပ္ပါ။
                                                            (1) Next ကိုႏွိပ္ပါ..။
                                                           (၂) U.S.English ကိုအမွတ္ေပး Next ကိုစက္ႏွိပ္ပါ။
                                                          (၃) US English ကို အမွတ္ေပးပါ Next ကိုစက္ႏွိပ္ပါ...
                                                        (၄) Accept ကိုႏွိပ္ပါ..။
                                                     (၅) Next ကုိႏွိပ္ပါ..။
                                                     (၆) ဒီအဆင့္မွာ လိုတာျဖည့္ေပးပါ Serial Number ကို
                                                          ေသေသျခာျခာထည့္သြင္းပါ..။
                                                      (၇) Yes ကိုႏွိပ္ပါ..။
                                                    (၈) ခဏေစာက္ပါ..။
                                                  (၉) Next ကို ႏွိပ္ပါ..။
                                                    (၁၀) Next ကို ႏွိပ္ပါ...။
                                     အခုမွ စေလ့လာသူမ်ား အားလံုးပဲ အဆင္ေျပၾကပါေစ

adobe pagemaker 7.0 Short Cut Key
=========================

Ctrl    + N              = New       
Ctrl    + O    = Open
Ctrl    + S              = Save                  
Ctrl    + W    = Close
Ctrl+Shift+S         = Save As             
Ctrl + D       = Place
Ctrl+Shift+D         = Link Manager   
Ctrl+Shift+P                   = Document Setup
Ctrl+P                   = Print                  Ctrl + K       = General
Ctrl+ Q                 = Quite                 Ctrl + A       = Select All
Ctrl + C                = Copy                  Ctrl + V       = Paste
Ctrl + Z                 = Undo                 Ctrl + E       =Edit story
Alt+Ctrl+G            = Go to                
Ctrl+Shift+>                   =Increase Font Size     
  Ctrl+Alt+>            = Standard SizeCtrl+Shift+>            = Increase Font size
Ctrl+Shift+<                   = Decrease Font Size
Ctrl+Shift+B         = Bold
Ctrl+Shift+I          = Italic
Ctrl+Shift+U         = Underline
Ctrl+Shift+C        = Center Align
Ctrl+Shift+J                   = Justify              
Ctrl+Shift+L                   = Left Align
Ctrl+Shift+R         = Right Align       
Ctrl+Shift+/         = Strikethrough
Ctrl+Shift+V         = Reverse
Ctrl+T                   = Character Specs
Ctrl+Shift+K         = All Caps             Ctrl+\         = Subscript
Ctrl+Shift+\                   = Superscript       Ctrl+M        = Paragraph
Ctrl+I                    = Indents/Tabs     Ctrl+3         = Define Style
Ctrl+U                  = File & Stroke    
Alt + Ctrl+F          = Frame Option
Ctr+}                     = Bring To Front
Ctrl+{                    = Send To Back
Ctrl+Shift+}          = Send Backward
Ctrl+Shift+{          = Bring Forward
Ctrl+Shift+E         = Align Object
Ctrl+Alt+E            = Text Wrap
Ctrl+G                  = Group      Ctrl+Shift+G         = Ungroup
Ctrl+6                   = Mask        Ctrl+Shift+6                   = Unmask
Ctrl+L                   = Lock Position
Alt+Ctrl+L            = Unlock               Ctrl+F         = Find
Ctrl+H                  = Change              Ctrl+L         = Spelling
Ctrl+Y                   = Index Entry
Ctrl+ +                  = Zoom In             Ctrl+-          = Zoom Out
Ctrl+1                   = Actual Size        Ctrl+2         = 200 Percent
Ctrl+4                   = 400 Percent       Ctrl + 5       =500 Percent
Ctrl+7                   = 75 percent                 
Ctrl+0                   = Fit In Window
Ctrl+R                  = Show/Hide Ruler
Ctrl+J                   = Show/hide Color

                                 
                                 Serial Number =1039-1121-2998-7586-7388-7545
                                                        1039-1810-5488-4185-5245-8941
http://adfoc.us/37283060425842


အသံုးျပဳနည္းစာအုပ္ကို ဒီမွာေဒါင္းပါ

အဆင္ေျပပါေစ...
ဘားမစ္ (နည္းပညာ)
Online နည္းပညာဒါန
အားႏွိပ္ထားေပးပါ..
ေနစဥ္ေနတိုင္း ထြက္ရွိလာတဲ့ Mobile Software & Computer Softwares အသစ္မ်ားအား
သင့္ Facebookစာမ်က္ႏွာေပၚမွာ တိုက္ရိုက္ ၾကည့္ရူ ေရာက္ရွိနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္....   
အဖြဲ႔သားအျဖစ္ မန္ဘာဝင္ခဲ့ေပးပါ...

0 Response to " Adobe Pagemaker 7.0 and Book Full Version "