မန္ဘာဝင္ျပီး အားေပးသြားပါ....

စာလံုးဒီဇိုင္း ဖန္ရွင္ ေရးဆြဲျခင္း Text Designer 2

မဂၤလာညခ်မ္းေလးပါ...ဒီညအတြက္ တင္ဆက္ေပးမဲ့ သင္ခန္းစာေလး တစ္ခုကေတာ့ Adobe After Effect CS6 ျဖင့္ စာလံုးဒီဇိုင္းေရးဆြဲတဲ့သင္ခန္းစာေလးကို တ...
Read More

စာလံုး ဒီဇုိင္း ဖန္ရွင္ ေရးဆြဲျခင္း Text Designer 1

  Adobe After Effect CS6 ျဖင့္ စာလံုးဒီဇိုင္းေရးဆြဲနည္း သင္ခန္းစာကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္... ဒီသင္ခန္းစာေလးမွာဆို Particular ကို အသံုးျ...
Read More

Heat Distortion + Cracked Key Full For Adobe After Effect

Adobe After Effect ကို အသံုးျပဳေနတဲ့ ဗီြဒီယို ဒီဇိုင္နာ သူငယ္ခ်င္းေတြးအတြက္ Effect အမ်ိဳးအစားတစ္ခုျဖင့္တဲ့ Heat Distortion ကို တင...
Read More

Shooter Suite 13.1.3 + Serial Key Full IN RED GIANT...

ဗီြဒီယို ဒီဇိုင္နာကို တည္းျဖတ္ေနတဲ့  Adobe After Effect & Adobe Premier Pro အသံုးျပဳေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြး အတြက္ Effects အမ်ိ...
Read More

Keying Suite + Serial Key Full IN Red Giant

Adobe After Effect & Adobe Premiere Pro ကို အသံုးျပဳေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြး အတြက္ Keying Suite ကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္.... ဗီြဒီယို...
Read More

3D Element Metropolitan For Adobe After Effects All...

ေဟာလီဝုဒ္ အတ္ရွင္ ႏွင့္ နိုင္ငံျခား အတ္ရွင္ဇာတ္ကားေတြးမွာ အမ်ားဆံုး အစားထိုး တည္းျဖတ္ေနတဲ့ တိုက္ ေတြး ပဲျဖင့္ပါတယ္...Adobe After ...
Read More

3D Element Projectile Weapons For Adobe After Effects All.

Adobe After Effects ကို လက္ဆြဲ အသံုးျပဳျပီး ဗီြဒီယို ဇာတ္ကားေတြးကို တာဝန္ ယူ တည္းျဖတ္ေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ႏွင့္ ဝါသနာပါ လို ေလ့လာ...
Read More

3D Element Jet Strike Full For Adobe after effect All

Video Clip ေတြးကို ရိုက္ကူး ထည္းျဖတ္ေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏ်ွင့္ ဝါသနာပါလို ေလ့လာေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြးအတြက္အလွ ေလ့ယာဥ္ပ်ံ ေတြးျဖင့္တ...
Read More